Miesięczne archiwum: lipiec 2013

Podwyższenie kapitału zakładowego za wkłady w walucie obcej

Jakiś czas temu klient będący wspólnikiem w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zwrócił się do mnie z pytaniem czy spółka może dokonać podwyższenia kapitału w euro.

Polskie prawo nie przewiduje możliwości określenia wartości kapitału zakładowego spółki z ograniczą odpowiedzialnością w euro, więc podwyższenie kapitału w euro jest również niemożliwe. Nie ma jednak przeszkód, żeby wkłady na podwyższony kapitał zakładowy (określony w złotówkach) były wnoszone w euro lub jakiejkolwiek innej obcej walucie.

Zazwyczaj podwyższenie kapitału odbywa się w ten sposób, że kwota podwyższenia i wysokość wkładu określona jest w złotówkach a faktyczna wpłata na kapitał zakładowy dokonywana jest w obcej walucie. Potem pojawia się pytanie – po jakim kursie przeliczyć walutę obcą wpłaconą na pokrycie wkładów.

Jeżeli od początku wspólnicy zamierzają wnieść wkłady w walucie obcej to powinno to znaleźć odzwierciedlenie już w uchwale zgromadzenia wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. W uchwale o podwyższeniu kapitały zakładowego może znaleźć się dla przykładu takie postanowienie:

Wspólnik X obejmie Y udziałów w zamian za wkład pieniężny w wysokości Z euro.

Żeby ustalić czy kwota wyrażona w euro wystarczy na pokrycie wkładów, a także aby uniknąć wątpliwości po jakim kursie należy przeliczyć euro, dobrze jest wskazać w uchwale jaki kurs wymiany będzie zastosowany. Można to zrobić w następujący sposób:

Wartość wkładu przeliczona według średniego kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu A, obowiązującego na dzień podjęcia uchwały wynosi B zł (tj. 1 euro=4,00 złote).

Tak przeprowadzone podwyższenie powinno zostać bez problemów zarejestrowane przez KRS.