Miesięczne archiwum: styczeń 2017

Ewidencja czasu pracy i minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenia

Poprzez nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) wprowadzone zostały zmiany w zakresie ewidencji czasu pracy. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i dotyczą wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług (w praktyce umów zawieranych z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, czyli tzw. samozatrudnionymi), jak również wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę.

Znowelizowana ustawa wprowadza:
• minimalną stawkę godzinową za każdą godzinę wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług;
• obowiązek dokumentowania czasu pracy osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług;
• kary za nieprzestrzeganie tych wymogów.

1) Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług

Zgodnie z nowym art. 8a ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku umów, o których mowa w art. 734 (umowy zlecenia) i art. 750 (umowy o świadczenie usług) Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług jej wysokość nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5 – czyli stawki obowiązującej w przypadku umów o pracę.

Zgodnie zaś z art. 8a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie, nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę pracy wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, wówczas przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem takiej stawki.

Obecnie stawka minimalna wynosi 13 zł za godzinę i jest to minimalna stawka zarówno dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. W przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług, ich minimalne godzinowe wynagrodzenie nie może być niższe niż 13 zł . Ponadto pracownik nie może zrzec się prawa do minimalnej stawki, ani przenieść go na inną osobę.

2) Obowiązek dokumentowania czasu pracy osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług

Zgodnie z art. 8b ust. ustawy, w przypadku umów zlecenia i umów o świadczenie usług, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku gdy strony nie określą sposobu ich potwierdzania, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przekazuje pracodawcy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie faktycznie przepracowanych godzin, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia, co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

W praktyce oznacza to, że pracodawca będzie zobowiązany do ustalenia sposobu potwierdzania liczby przepracowanych godzin osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, czyli ewidencji ich czasu pracy. Taki zapis może znaleźć się w umowie, a w przypadku jego braku, zleceniobiorca musi dostarczać zleceniodawcy udokumentowaną informację o swoim czasie pracy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Pracodawca ma obowiązek przechowywania tej ewidencji przez okres 3 lat.

3) Kary

Zgodnie z art. 8e ustawy, przedsiębiorca (lub osoba działająca w jego imieniu albo w imieniu innej jednostki organizacyjnej), który wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Nowe regulacje nie będą miały zastosowania do umów, w których ustalono wynagrodzenie wyłącznie prowizyjnie, a o miejscu i czasie ich wykonywania decyduje samodzielnie zleceniobiorca lub osoba świadczącą usługi (oba warunki muszą być spełnione łącznie). Zmiany nie obejmą również osób samozatrudnionych, jeżeli ich działalność została zarejestrowana w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Jeżeli w firmie znajdują się osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia i tzw. samozatrudnieni wykonujący pracę na podstawie umów o świadczenie usług, to wynagrodzenie tych osób nie może być niższe niż 13 zł za godzinę. Ponadto w umowach z tymi osobami powinny być zawarte ustalenia dotyczące sposobu ewidencjonowania liczby godzin ich pracy. Takie ewidencjonowanie może się obywać w taki sam sposób, w jaki prowadzona jest ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, może być m.in. prowadzona w sposób elektroniczny – np. w formie elektronicznej rejestracji wejść/wyjść.