Miesięczne archiwum: wrzesień 2017

Opodatkowanie nagród w konkursach internetowych

Zagadnienie dotyczące podatku dochodowego od nagród w konkursach internetowych zdążyło już obrosnąć w szereg mitów. Dotyczy to w szczególności dwóch kwestii.
Pierwszą z nich jest rzekome zwolnienie od podatku nagród otrzymywanych w konkursach internetowych, a drugim – ustalenie, kto jest płatnikiem tego podatku (czyli tego, kto faktycznie musi odprowadzić podatek do urzędu skarbowego).

Ale zacznijmy od początku.

10% podatku od nagród w konkursach
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („u.p.d.o.f.”), od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej.

Natomiast nie dzieje się tak w przypadku każdej nagrody.

Nagrody poniżej 760 zł
Zasady zwalniania od podatku dochodowego wartości nagród wygranych w konkursach reguluje art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. Przepis stanowi, że „(…) Wolne od podatku dochodowego są: (…) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności; (…)”.

Zatem pierwszym warunkiem, aby nagroda wygrana w konkursie była zwolniona od podatku dochodowego jest zorganizowanie konkursu z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin – zorganizowanie konkursu przez środki masowego przekazu oraz ogłoszenie tego konkursu w prasie, radiu lub telewizji.

Drugim warunkiem jest wartość wygranej – jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 złotych. Zatem w sytuacji, gdy wartość nagrody w konkursie wyniesie więcej niż określony w ustawie limit, powyższy przepis o zwolnieniu od podatku dochodowego nie znajdzie zastosowania i cała nagroda (wartość nagrody) będzie podlegała opodatkowaniu 10% podatkiem (a nie jedynie nadwyżka ponad 760 zł).

Nagrody w konkursach internetowych
Najczęstsze wątpliwości związane z powyższym przepisem dotyczą jednak tego, czy nagrody wygrane w konkursach internetowych podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. nie podlegają opodatkowaniu nagrody w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja).

Obecnie wątpliwości już nie budzi fakt, że internet to środek masowego przekazu, o którym mowa w tym przepisie. To jednak nie oznacza jeszcze, że nagrody w konkursach internetowych – konkursach emitowanych (ogłaszanych) w internecie są zwolnione od opodatkowania. Konieczne jest bowiem jednoczesne występowanie dwóch elementów – organizowania i emitowania konkursu przez środek masowego przekazu, czyli np. internet. I o ile konkurs może być wyemitowany w internecie, o tyle internet nie może być organizatorem takiego konkursu (w odróżnieniu od innych środków masowego przekazu, np. stacja radiowa może być organizatorem konkursu i może być on ogłoszony w radiu – dwie przesłanki z tego przepisu zostają spełnione).

Ewentualne wątpliwości rozwiał w 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny, który w swoim orzeczeniu jednoznacznie wskazał, że wolne od podatku dochodowego są nagrody w konkursach o wartości mniejszej niż 760 zł, tylko w sytuacji, jeżeli są to konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu (niezależnie od tego, kto jest organizatorem i w jaki sposób zostały ogłoszone), a w przypadku konkursów z innych dziedzin – wyłącznie takie, które są „organizowane i emitowane” przez środki masowego przekazu. Wobec tego samo ogłoszenie konkursu przez internet (który jest zaliczany do środków komunikowania masowego), telewizję czy stację radiową jest niewystarczające, ponieważ przepis ten wymaga, aby oba te elementy wystąpiły łącznie.

Zatem nagrody otrzymywane w konkursach, które nie są organizowane przez środki masowego przekazu, nawet jeżeli takie konkursy są ogłoszone w środkach masowego przekazu (np. w internecie) – nie będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego.

Jeśli jesteśmy już pewni, że nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu, pojawia się pytanie, kto powinien taki podatek zapłacić w sytuacji, gdy organizatorem konkursu jest inny podmiot niż fundator nagród (np. klient – fundator nagród zleca agencji reklamowej – organizatorowi – zorganizowanie konkursu).

Należności podatkowe
W celu ustalenia, kto jest płatnikiem podatku dochodowego od nagród w konkursie (kto faktycznie przelewa podatek do urzędu skarbowego, ponieważ – przypomnijmy – podatku tego nie płaci samodzielnie zwycięzca nagrody), kluczowe jest określenie, kto „stawia do dyspozycji podatnika” nagrody, czyli z czyjego majątku one faktycznie wychodzą do podatnika.

Przepis dotyczący powyższego zagadnienia stanowi: „Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.”

Stanowisko potwierdza również interpretacja podatkowa:
„Reasumując powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji gdy będziemy mieli do czynienia faktycznie z wygranymi w konkursie (…), to obowiązki płatnika zawsze ciążyć będą na podmiocie, który jako właściciel nagrody – wydaje ją lub wypłaca. Oznacza to, że jeśli nawet nastąpi zlecenie przeprowadzenia konkursu innemu podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie, który będzie fizycznie dokonywał wypłaty nagród, to jeśli przedmiot nagrody jest własnością Spółki, to nadal na niej będzie spoczywał obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C. To Spółka wydaje lub wypłaca nagrody, gdyż inny podmiot gospodarczy jedynie przeprowadza ten konkurs na zlecenie. W przypadku przeciwnym, obowiązki te będą ciążyły na zleceniobiorcy organizującym konkurs.” (Źródło: PD/2/415-52/05/13321 2006.02.27, Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej).

Zatem dla ustalenia kto jest płatnikiem podatku dochodowego od nagród, kluczowe nie są bynajmniej zapisy w regulaminie czy umowie, ale faktyczne wypłacanie lub wydawanie nagród. Jeżeli nagrody pochodzą z majątku klienta, to on będzie płatnikiem, nawet jeżeli koordynator konkursu (agencja) będzie odpowiedzialny za jego przeprowadzenie lub wydawanie (przesyłanie) nagród. Natomiast w sytuacji, kiedy to właściciel nagród zleca organizację konkursu i przekazuje do dyspozycji pulę pieniędzy, z której koordynator zakupuje m.in. nagrody, to wtedy nagrody stają się własnością koordynatora (agencji), który następnie wydaje je zwycięzcom – w takiej sytuacji koordynator będzie płatnikiem podatku dochodowego (on płaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego za nagrodzonych podatników oraz ma obowiązek złożenia stosownych deklaracji podatkowych).