Miesięczne archiwum: styczeń 2018

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – omówienie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwszym krokiem do wykonywania działalności w takiej formie jest zawarcie umowy spółki z o.o. Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik po obowiązkowych i fakultatywnych elementach takiej umowy, który mamy nadzieję pomoże stworzyć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najlepiej odpowiadającą Państwa potrzebom.

I. Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.

Zaczynamy od informacji, które muszą się znaleźć w umowie spółki z o.o., czyli od jej obowiązkowych elementów.

1. Firma i siedziba spółki

Spółka z. o.o. musi posiadać nazwę (firmę). Co ważne, firma spółki musi zawierać w sobie oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Poza obowiązkowym określeniem rodzaju spółki, mamy dużą swobodę w kształtowaniu jej firmy. Może być nie tylko fantazyjna, ale może także zawierać nazwiska osób związanych ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Pamiętać przy tym należy, że firma spółki musi odróżniać się od firm innych spółek (przedsiębiorców), prowadzących tożsamą działalność gospodarczą. Najlepiej po wyborze nazwy sprawdzić w internetowej wyszukiwarce KRS, czy w naszej miejscowości istnieje już inna spółka o takiej firmie. Ponadto, nazwa nie może wprowadzać w błąd co do osób związanych z daną spółką z o.o., jej przedmiotem działalności czy miejscem wykonania. Zatem spółki zajmującej się naprawą samochodów nie możemy nazwać „Przychodnia Lekarska sp. z o.o.”

Siedzibą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest miejscowość (miasto, wieś). Nie ma zatem potrzeby określania w umowie spółki z o.o. jej pełnego adresu (ulica i lokal). Robi się to dopiero przy składaniu wniosku o wpis spółki w KRS.

2. Przedmiot działalności spółki z o.o.

Opisanie przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma na celu wskazanie czym spółka ma się zajmować. Przedmiot działalności spółki z o.o. może być określony w umowie spółki w sposób dowolny (np. farbowanie włosów na zielono). W praktyce natomiast, przedmiot działalności opisuje się w umowach spółek poprzez wskazanie kodów i opisów z PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Wynika to z faktu, że zgłaszając spółkę do KRS musimy wybrać dla niej kody PKD odpowiadające przedmiotowi jej działalności. W związku z powyższym, najprostszym rozwiązaniem jest już na początku przy zawiązaniu spółki wybrać kody PKD i opisać je w umowie spółki.

3. Wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o.

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 5.000,00 zł. Zatem nie możemy założyć spółki z o.o. z mniejszym kapitałem, natomiast kapitał ten może być wyższy. Jego wysokość musi być zawsze precyzyjnie określona w umowie spółki.

4. Czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział?

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną działalnością dzieli się na udziały. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50,00 złotych. W spółce z o.o. możliwe są różne konfiguracje udziałów. Mogą to być udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, podzielnie lub niepodzielne.
Należy pamiętać, że jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, to wtedy wszystkie udziały w spółce muszą być równe i niepodzielne.
W praktyce w większości spółek z o.o. udziały są równe i niepodzielne, a wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

5. Liczba i wartość nominalna udziałów w spółce z o.o. objętych przez poszczególnych wspólników

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać liczbę udziałów objętych przez każdego ze wspólników w chwili zawiązania spółki oraz ich wartość nominalną.

6. Czas trwania spółki z o.o., jeśli jest oznaczony

Spółkę z ograniczoną działalnością można utworzyć na czas nieokreślony lub też określony. Jeżeli spółka powoływana jest do istnienia na czas określony, to w umowie należy wskazać konkretną datę, do której spółka będzie istnieć, bądź wyznaczyć termin np. 15 lat lub też określić zdarzenie, które spowoduje rozwiązanie spółki.

7. Opis wkładu niepieniężnego (aportu), jeśli jest wnoszony do spółki z o.o.

Punkt 7 nie musi wystąpić w przypadku każdej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli przy zawiązaniu spółki z o.o. na kapitał wnoszone są tylko wkłady pieniężne, to oczywiście opisu aportu nie będzie. Jeżeli jednak wspólnicy już na starcie spółki z o.o. będą chcieli ją wyposażyć w jakieś przedmioty poza środkami pieniężnymi (np. maszyny, urządzenia, towary), to w umowie spółki należy te przedmioty szczegółowo opisać. Natomiast nie wystarczający będzie opis, że np. wnosimy do spółki samochód Volkswagen Golf z 2011 r. Trzeba go opisać w ten sposób, aby dało się go łatwo zidentyfikować np. poprzez wskazanie nr VIN.

II. Przydatne postanowienia w umowie spółki z o.o.

Oprócz obowiązkowych elementów umowy spółki wskazanych powyżej, warto w niej zamieścić inne postanowienia, które mogą być przydatne w codziennym funkcjonowaniu spółki. Poniżej kilka przykładów takich postanowień.

1. Zaliczki na poczet dywidendy

Zasadą jest, że wspólnicy mają prawo do udziału w zysku spółki z o.o. (dywidenda) raz w roku – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Aby móc zysk wypłacać częściej, warto jest w umowie spółki dodać zapis o możliwości wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego bez konieczności zmiany umowy spółki z o.o.

Co do zasady podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zmiany umowy spółki, a zmiana umowy spółki wymaga formy aktu notarialnego (w niektórych przypadkach możliwe jest dokonanie zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym).
Aby uniknąć dodatkowych kosztów notarialnych, można już przy zawiązaniu spółki z o.o. wprowadzić zapisy umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. Takie zapisy muszą określać termin, do którego podwyższenie może być dokonane oraz wartość o jaką kapitał może być podwyższony.

3. Dopłaty

Warto jest również już przy zawiązaniu spółki z o.o. przewidzieć możliwość wnoszenia dopłat ze względu na przepisy podatkowe.

4. Ograniczenia zbywalności udziałów

Udziały są zbywalne i nie można wyłączyć ich zbycia. Zbycie udziałów można jedynie ograniczyć. Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tworzona przez więcej niż jeden podmiot (osobę), warto jest wówczas uregulować zasady dotyczące zbywania przez wspólników udziałów w spółce z o.o. Zasady dotyczące zbywania udziałów w spółce mogą nabrać bowiem szczególnego znaczenia w przypadku pojawienia się konfliktów pomiędzy wspólnikami.

5. Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów jest możliwe tylko w sytuacji, gdy dopuszcza je umowa spółki. Udziały mogą być umorzone dobrowolnie lub przymusowo. Warto w umowie spółki uregulować, które umorzenie jest możliwe i na jakich zasadach.

6. Uprzywilejowania

Co do zasady wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają równe prawa i obowiązki. Można jednak przyznać niektórym wspólnikom szczególne uprawnienia, które muszą zostać wyraźnie wskazane w umowie spółki. Takie szczególne uprawnienia mogą zostać przyznane konkretnemu wspólnikowi jako uprawnienia osobiste lub mogą być powiązane z udziałami w spółce jako uprzywilejowanie udziałów. Udziały mogą być uprzywilejowane np. co do głosu, co do udziału w zysku, natomiast uprawnienia osobiste wspólnika mogą dotyczyć np. wyboru członków organu spółki z o.o.

7. Kadencja członków zarządu

Co do zasady mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli uprawnienie do wykonywania praw i pełnienia obowiązków członka zarządu, wygasa z momentem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji. Zatem można powiedzieć, że jeżeli nic innego nie zawrzemy w umowie spółki, to członek zarządu mniej więcej po roku (w zależności od tego, kiedy kończy się rok obrotowy spółki i kiedy odbywa się zwyczajne zgromadzanie wspólników) przestaje być członkiem zarządu, ponieważ wygasa jego mandat. Po tym czasie powinien być ponownie powołany do zarządu. Warto więc wprowadzić postanowienia dotyczące kadencji, czyli długości umocowania członków zarządu do pełnienia funkcji.

Jak dokonać konwersji pożyczki na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W praktyce funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością niejednokrotnie zdarza się tak, że jej wspólnicy udzielają własnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pożyczek pieniężnych. Pożyczki są udzielane przez wspólników w sytuacji, gdy spółce z o.o. brakuje pieniędzy (np. na bieżącą działalność lub inwestycje). Pożyczka jest wówczas najszybszym i najtańszym rozwiązaniem. Najszybszym, ponieważ umowa pożyczki może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej, a pieniądze mogą zostać przelane przez wspólnika spółce z o.o. niezwłocznie po zawarciu takiej umowy. Najtańszym, ponieważ pożyczki udzielane spółce z o.o. przez wspólników zwolnione są z PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych).

W sytuacji, gdy po określonym czasie od udzielenia pożyczki okazałoby się, że spółka albo nie dysponuje pieniędzmi na jej zwrot (wspólnikowi), albo nie jest to biznesowo sensowne rozwiązanie, wówczas warto przeprowadzić tzw. konwersję pożyczki na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Taka konwersja może zostać dokona w trzech wariantach.

I WARIANT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego. Kwota podwyższenia kapitału zakładowego powinna odpowiadać kwocie pożyczki niezwróconej wspólnikowi. W takim przypadku udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przeznaczone zostają do objęcia przez wspólnika, który udzielił spółce z o.o. pożyczki i obejmowane są przez niego za wkład pieniężny.

Następnie spółka i wspólnik dokonują wzajemnego potrącenia wierzytelności, tj. potrącenia wierzytelności spółki przysługującej względem wspólnika o wpłatę pieniędzy na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, z wierzytelnością wspólnika przysługującą względem spółki o zwrot pożyczki.

W wyniku potrącenia obie wierzytelności się umarzają, czego efektem jest wygaśnięcie pożyczki.

II WARIANT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego. Kwota podwyższenia kapitału zakładowego powinna odpowiadać kwocie pożyczki niezwróconej wspólnikowi. W takim przypadku udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przeznaczone zostają do objęcia przez wspólnika, który udzielił spółce z o.o. pożyczki i obejmowane są przez niego za wkład niepieniężny. Wkładem niepieniężnym wspólnika jest jego wierzytelność przysługująca względem spółki o zwrot pożyczki (i przenoszona jest w drodze przelewu wierzytelności).

W wyniku przelewu wierzytelności wspólnika na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wierzytelność o zwrot pożyczki wygasa z uwagi na konfuzję – spółka z o.o. jest jednocześnie swoim własnym wierzycielem i dłużnikiem.

Na gruncie podatkowym od niedawna oba rozwiązania traktowane są jednakowo. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o., gdy udziały obejmowane są za wkład pieniężny, ale nie ma faktycznej wpłaty pieniędzy, z uwagi na dokonane potrącenie (punkt 1 powyżej) traktowane jest przez organy podatkowe, jakby wnoszony był wkład niepieniężny (aport), czyli tak jak zostało to opisane w punkcie 2 powyżej. Organy podatkowe twierdzą, że chociaż cywilistycznie jest to wkład pieniężny, to podatkowo należy takie podwyższenie kapitału zakładowego traktować jako podwyższenie z wkładem niepieniężnym i rozliczyć jak wniesienie wkładu niepieniężnego.

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o., co do zasady, powoduje u wspólnika powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT lub w art. w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT) w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za aport. Przychód ten powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Konwersje opisane w dwóch powyższych rozwiązaniach powodowałyby więc powstanie po stronie wspólnika przychodu równego wartości nominalnej objętych przez niego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o.

III WARIANT

Innym rozwiązaniem, które warto rozważyć, a które nie powinno powodować powstania przychodu po stronie wspólnika, jest dokonanie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę odpowiadającą kwocie pożyczki niezwróconej wspólnikowi. W takim przypadku udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przeznaczane zostają do objęcia przez wspólnika, który udzielił spółce z o.o. pożyczki i obejmowane są przez niego za wkład pieniężny.

Następnie możliwe są dwa rozwiązania:

1. Wspólnik dokonuje wpłaty pieniężnej na objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Spółka z o.o. dokonuje spłaty pożyczki otrzymanej od wspólnika (ma na to środki pieniężne, bo właśnie otrzymała je od wspólnika). Środki pieniężne wpłacone przez wspólnika na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym wracają do niego.

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje spłaty pożyczki udzielonej wspólnikowi. Wspólnik dokonuje wpłaty pieniężnej na objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym (ma na to środki pieniężne, bo właśnie otrzymał je od spółki z o.o.). Środki pieniężne wypłacone przez spółkę wspólnikowi wracają więc do spółki.

W tym rozwiązaniu – konwersja pożyczki na kapitał zakładowy realizowana jest przez chwilowe zaangażowanie środków pieniężnych spółki albo wspólnika.