Archiwum kategorii: blog

Umowa o wykonanie projektu architektonicznego – plan umowy

Plan jest skróconym zapisem tego, co powinno znaleźć się w naszym dokumencie. Stworzenie planu jest najczęściej pomijanym etapem w tworzeniu umowy. Moim zdaniem to duży błąd. Plan pozwala bowiem odpowiedzieć na kluczowe pytania – jak chcemy ukształtować relację między stronami, na czym klientowi (i nam) najbardziej zależy (z czego możemy, a z czego nie możemy zrezygnować w trakcie negocjacji) i w jakim celu dana kwestia ma zostać zaadresowana w umowie.

Co więc standardowo powinno znaleźć się w umowie o wykonanie projektu architektonicznego i nad czym trzeba się zastanowić:

1. Przedmiot umowy o prace architektoniczne

 a) Jakie dokładnie prace mają być wykonane, np.:

   • prace przygotowawcze (np. analizy chłonności terenu, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko)
   • warunki zabudowy
   • koncepcja architektoniczna
   • projekt budowlany i projekt wykonawczy
   • nadzory autorskie

b) Jakiego terenu mają dotyczyć prace (umiejscowienie, powierzchnia)

Często, w trakcie wykonywania umowy, temat ten staje się kwestią sporną pomiędzy stronami, np. zamawiający chciałby, aby koncepcja architektoniczna (i dalej projekt budowlany) obejmowała nie tylko główną działkę, ale również działki sąsiednie, architekt twierdzi, że miał przygotować projekt obejmujący wyłącznie działkę główną. Zatem, aby uniknąć tego typu sporów, najlepiej te kwestie ustalić i zapisać w umowie.

c) Zakres swobody architekta w wykonywaniu prac, zakres wytycznych zamawiającego

Zakres swobody pracy architekta może być ograniczony elementami obiektywnymi (wymiary działki, miejscowy plan zagospodarowania terenu), ale również subiektywnymi oczekiwaniami zamawiającego zarówno estetycznymi, jak i praktycznymi.

d) Wymienienie i opisanie poszczególnych elementów wchodzących w zakres prac, np. w przypadku koncepcji architektonicznej:

   • projekt, opis i rysunki zagospodarowania terenu
   • opis architektoniczno-budowlany
   • rysunki architektoniczne – rzuty, przekroje, elewacje w skali 1:200
   • schematy i opis konstrukcji i poszczególnych (wybranych) branż
   • wyszczególnienie wymaganych odstępstw od przepisów
   • wizualizacje i ich liczba

Im precyzyjniej tym lepiej dla architekta, dzięki czemu do wykonania będą wyłącznie wyszczególnione prace. Dla zamawiającego często lepszym rozwiązaniem będzie bardziej lapidarny opis, gdzie wskazany zostanie cel wykonywanych przez architekta prac (np. projekt budowlany zgodny z regułami sztuki i wymogami prawa, który pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę). Zamawiający bowiem nie musi wiedzieć, np. co powinien zawierać projekt budowlany – szczegółowe wypisanie jego elementów przez zamawiającego może doprowadzić do sytuacji, że jeden z ważnych elementów planu budowlanego zostanie pominięty.

e) W ilu egzemplarzach praca ma być wykonana

W szczególności dotyczy to liczby sztuk w formie drukowanej, gdyż każdy kolejny egzemplarz obszernych dokumentów wiąże się z kosztami.

f) Zlecenie wykonania prac dodatkowych

Można tu przede wszystkim zapisać, że architekt ma pierwszeństwo w otrzymywaniu zleceń / zapytań ofertowych na wykonania dodatkowych prac. Ponadto, warto ustalić formę przesyłania tych dodatkowych zleceń, ich akceptacji i sposób uzgodnienia zapłaty za pracę.

g) Zakres zobowiązań zamawiającego (jakie czynności ma wykonać zamawiający i w jakim terminie, jakie materiały ma dostarczyć) i wpływ niewykonania tych zobowiązań na zobowiązania architekta

Często architekt musi otrzymać materiały wyjściowe od zamawiającego. Powinno zostać opisane w umowie, jakie to mają być materiały. Dodatkowo warto rozstrzygnąć wpływ niewykonania tego zobowiązania przez zamawiającego na termin wykonania zobowiązania przez architekta. Rozważyć można np. przesunięcie terminów wiążących architekta o liczbę dni opóźnienia w dostarczeniu materiałów przez zamawiającego, ale w takiej sytuacji zdarzyć się może, że zobowiązania architekta wynikające z danej umowy nałożą się na terminy realizacji innych projektów. Z punktu widzenia architekta lepszym rozwiązaniem jest ustalenie, że w przypadku opóźnienia po stronie zamawiającego strony wspólnie ustalą nowe terminy wiążące architekta.

2. Terminy

a) Harmonogram

b) Jeżeli architekt jest zobowiązany do uzyskania zgód i pozwoleń, to czy terminy określone w harmonogramie dotyczą złożenia prawidłowego wniosku o zgodę / pozwolenie, czy uzyskania zgody / pozwolenia

Dla architekta lepszym rozwiązaniem jest, gdy jego zobowiązanie (i odpowiedzialność) dotyczy wyłącznie złożenia odpowiednich wniosków i nie weźmie on na siebie odpowiedzialności za terminowość działania urzędów.

c) Przypadki i procedura zmiany harmonogramu, np. ujawnienie w trakcie prac nieznanych w momencie zawierania umowy, opieszałość działania organów wydających zgody / pozwolenia

3. Odbiory

a) Procedura zawiadomień o możliwości odbioru

b) Przebieg odbiorów

Warto zwrócić uwagę na dwie sprawy: co w trakcie odbiorów sprawdza zamawiający i co może kwestionować, ewentualnie ile razy może żądać wniesienia poprawek do pracy architekta.

c) Jednostronny odbiór w wypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przez zamawiającego

Zdarzają się sytuacje, że zamawiający – bez podania przyczyny – odmawia przystąpienia do odbiorów / podpisania protokołu odbioru, uznając dokonanie odbioru jako warunek wystawienia przez architekta faktury. Architekt powinien zapewnić sobie na taką okoliczność możliwość dokonania jednostronnego odbioru.

4. Wynagrodzenie

a) Wysokość (sposób obliczania) i terminy płatności

b) Wynagrodzenie za prace dodatkowe

 5. Prawo autorskie

a) Przeniesienie czy licencja

b) Termin przeniesienia praw / udzielenia licencji – uzależnienie go od zapłaty wynagrodzenia (przed zapłatą wynagrodzenia możliwa nieodpłatna licencja)

c) Pola eksploatacji

d) Prawa zależne – czy i kiedy są przenoszone

e) Autorskie prawa osobiste – czy i w jakim zakresie będą wykonywane (np. zobowiązanie do niewykonywania na szkodę zamawiającego)

f) Zakres praw pozostawionych u architekta w przypadku przeniesienia praw, np. prawo do wykorzystania w marketingu

Często jest to kluczowy punkt w takich umowach, w szczególności dotyczy to: momentu udzielenia / przeniesienia praw na zamawiającego (gdy tym momentem jest moment zapłaty wynagrodzenia – architekt zyskuje argument do żądania terminowej zapłaty), przeniesienia praw zależnych (czy zamawiający może samodzielnie wprowadzać zmiany do pracy architekta) i zobowiązania do niewykonywania praw osobistych przez architekta (np. czuwanie nad integralnością wykonanej pracy)

6. Rękojmia / gwarancja

a) Czy udzielana jest gwarancja

b) Termin gwarancji, procedura gwarancyjna (zgłoszenia, termin reakcji, nieuzasadnione zgłoszenia)

 7. Odpowiedzialność

a) Kary umowne – zwłoka / opóźnienie

Kluczową kwestią jest to, czy architekt ma odpowiadać za zwłokę w wykonaniu zobowiązań (nieterminowe wykonanie zobowiązań z przyczyn, za które architekt odpowiada), czy za opóźnienie (nieterminowe wykonanie zobowiązań bez względu na to, co było przyczyną niedotrzymania terminu).

b) Odstąpienie od umowy (przypadki uzasadniające odstąpienie) i jego skutki prawne (ex tunc / ex nunc) i finansowe (w przypadku wyboru zapłaty za część wykonanych prac do momentu odstąpienia, rozważyć procedurę ustalania wartości takich prac)

Wbrew obiegowej opinii, prawo odstąpienia nie musi wywierać wyłącznie skutków ex tunc, ale można je zaprojektować w ten sposób, aby wywierały jedynie skutki na przyszłość. Nieprecyzyjne zapisy dotyczące prawa odstąpienia często prowadzą do sporów właśnie w tym zakresie. Dodatkowo, przy prawie odstąpienia, które wywiera jedynie skutki na przyszłość (czyli zamawiający zachowuje część prac wykonanych przez architekta) należy precyzyjnie określić sposób obliczania wynagrodzenia za częściowe wykonanie prac, w tym można przewidzieć procedurę, w której wartość tych prac wyceni zewnętrzny, niezależny podmiot.

c) Odpowiedzialność architekta za naruszenia praw podmiotów trzecich, np. ograniczenia odpowiedzialności do szkody rzeczywistej / wyłączenie utraconych korzyści, procedura realizacji tej odpowiedzialności – zakaz po stronie zamawiającego do uznawania roszczeń / zawierania ugód z podmiotem zgłaszającym roszczenia bez zgody architekta

Warto wyłączyć automatyczną odpowiedzialność architekta i przewidzieć procedurę, w której zamawiający otrzymawszy wezwanie / pozew od osoby trzeciej musi go przedstawić architektowi oraz uniemożliwić zamawiającemu możliwość zawierania ugody / uznawania powództwa bez zgody architekta.

8. Inne

a) Przepływ informacji – wskazanie osób kontaktowych wyłącznie uprawnionych do dokonywania wiążących ustaleń w ramach umowy oraz sposobu przepływu informacji

b) Ubezpieczenie architekta – podwyższenie ubezpieczenia ustawowego

c) Spory sądowe

   • Procedura ADR
   • Sąd powszechny czy arbitraż (arbitraż jako znacznie droższa forma może służyć jako ograniczenie dostępu do „sądu” dla strony słabszej)

Kolejnym krokiem będzie implementacja tych założeń, czyli przełożenie ich na język prawniczy.

Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poniżej przedstawiamy wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej, więc mamy nadzieję, że taki wzór przyda się Państwu jako punkt wyjścia do ustalenia treści własnej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Poniższy wzór zawiera obowiązkowe postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. firmę i siedzibę spółki, jej przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, określenie czy wspólnik może mieć jeden czy więcej udziałów, liczbę i wartość udziałów obejmowanych przez poszczególnych wspólników, opis przedmiotu aportu, czas trwania spółki.

We wzorze zamieściliśmy również postanowienia, które nie są konieczne w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale w naszej ocenie są przydatne, ponieważ zabezpieczają interesy wspólników oraz ułatwiają funkcjonowanie spółki w praktyce. Są to m.in. postanowienia dotyczące mandatu członków zarządu, możliwości wypłacania zaliczek na poczet dywidendy oraz postanowienia dotyczące ograniczenia zbywalności udziałów w spółce.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego (jeżeli nie chcemy korzystać z prostego wzoru umowy spółki dostępnego w ramach systemu Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającego założenie spółki w 24h).
Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują znaczną swobodę wspólników w kształtowaniu umowy spółki z o.o. Przedstawiony przez nas wzór może być wstępem do stworzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadającej potrzebom wspólników danej spółki.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi artykułami naszego autorstwa, które dotyczą rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – omówienie
Jak wypełnić formularz KRS-W3?
Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

 


 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Jan Kowalski, Bogusław Malinowski i Zbigniew Pawlak oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”).
 2. Spółka będzie działać pod firmą Karramba spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy Karramba sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
 4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
 5. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 6. Spółka może z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa otwierać i prowadzić w kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, nabywać udziały lub akcje w innych podmiotach, jak również nabywać zorganizowane przedsiębiorstwa lub ich części, przystępować do organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 2.
Przedmiot działalności Spółki

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  a) PKD 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
  b) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
  c) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
 2. Działalność wymagająca zezwolenia, koncesji, wpisu do ewidencji działalności regulowanej, uzyskania innych decyzji administracyjnych, będzie podejmowana przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

§ 3.
Kapitał zakładowy Spółki

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 300 (trzysta) udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
 3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.
 4. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
 6. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:
  a) Jan Kowalski obejmuje 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych);
  b) Bogusław Malinowski obejmuje 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych);
  c) Zbigniew Pawlak obejmuje 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci samochodu osobowego marki Volkswagen Golf, koloru szarego, rok produkcji 2009, numer VIN WVWZZZ15Z1P271787, którego wartość wspólnicy wyceniają na kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Nadwyżka wkładu ponad wartość nominalną udziałów (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 4.
Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki

 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez ustanowienie nowych udziałów. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
 2. Uchwałą wspólników o zmianie umowy Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki).
 3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony bez zmiany umowy Spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) w terminie do 31 grudnia 2028 r.
 4. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów przysługuje wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
 5. Kapitał zakładowy może być obniżony do najniższej wysokości kapitału zakładowego wymaganego ustawą.

§ 5.
Zbywanie i zastawianie udziałów

 1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw.
 2. W przypadku gdy Spółka będzie mieć więcej niż jednego wspólnika, zbycie udziałów osobie trzeciej wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów.
 3. Wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały jest obowiązany złożyć pozostałym wspólnikom i Zarządowi pisemne zawiadomienie o zamiarze sprzedaży udziałów wskazując liczbę zbywanych udziałów, potencjalnego nabywcę oraz cenę sprzedaży.
 4. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia zbywanych udziałów proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Wspólnicy mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. O zamiarze nabycia udziałów wspólnicy zawiadamiają wspólnika i zarząd w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z prawa pierwszeństwa przez niektórych wspólników, przechodzi ono na pozostałych proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Wspólnik zbywający udziały wyznaczy pozostałym wspólnikom dodatkowy 7-dniowy termin na wykonanie prawa pierwszeństwa w stosunku do dodatkowych udziałów.
 5. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa cena za udziały nie może być niższa niż cena określona w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 3 powyżej. Cena powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o nabyciu udziałów lub oświadczenia o nabyciu dodatkowych udziałów. Strony w dobrej wierze uzgodnią pomiędzy sobą pozostałe warunki zbycia udziałów oraz dołożą należytych starań w celu zawarcia umowy zbycia udziałów.
 6. W przypadku gdy wspólnik zamierzający zbyć swoje udziały nie otrzyma ceny sprzedaży udziałów w terminie określonym w pkt 5 powyżej lub w przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa przez żadnego ze wspólników, wspólnik zbywający udziały wystąpi do zarządu o niezwłoczne zwołanie Zgromadzenia Wspólników w celu wyrażenia zgody na zbycie udziałów na rzecz podmiotu wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 3 powyżej.
 7. Zgromadzenie Wspólników może odmówić wyrażenia zgody na zbycie udziałów i wskazać innego nabywcę udziałów.
 8. W przypadku niewskazania przez Zgromadzenie Wspólników innego nabywcy udziałów lub w przypadku nieuiszczenia przez nabywcę wskazanego przez Zgromadzenie Wspólników ceny sprzedaży w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wspólnik może swobodnie zbyć udziały, jednakże za cenę nie niższą niż wskazaną w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 3 powyżej.
 9. Udziały są dziedziczne i przechodzą na spadkobierców. W przypadku śmierci wspólnika, jego spadkobiercy w terminie trzech miesięcy od daty otwarcia spadku zobowiązani są do wskazania jednej osoby z grona spadkobierców, która wykonywać będzie ich prawa wobec Spółki, chyba że w wyniku działu spadku, dokonanego w tym terminie, udziały w Spółce przypadną jednemu spadkobiercy.

§ 6.
Umarzanie udziałów

 1. Udziały mogą być umarzane po wpisie Spółki do rejestru w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
 2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).
 3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, liczbę umarzanych udziałów, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna również zawierać uzasadnienie.
 4. Umorzenie udziałów bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) może nastąpić w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
  a) jeżeli w stosunku do wspólnika zostanie zainicjowane lub będzie się toczyło postępowanie upadłościowe, układowe lub inne podobne postępowanie;
  b) jeżeli wierzyciele wspólnika będą prowadzić sądowe lub administracyjne postępowanie egzekucyjne odnośnie do udziałów w Spółce, a postępowanie takie nie zostanie przerwane w terminie 6 (sześciu) tygodni od daty jego rozpoczęcia;
  c) jeżeli wspólnik będzie prowadzić działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki;
  d) jeżeli wspólnik oświadczy, że nie wyraża zgody na proponowane przez Zarząd Spółki podwyższenie kapitału zakładowego lub wniesienie dopłat.
 5. Wspólnikowi, którego udziały zostały umorzone przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie określone przez Zgromadzenie Wspólników w uchwale o umorzeniu. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie to nie może być niższe od kwoty obliczonej stosownie do art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 6. Za zgodą wspólnika udziały mogą zostać umorzone bez wynagrodzenia.

§ 7.
Pożyczki od wspólników i dopłaty

 1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników.
 2. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Każdorazowo wysokość dopłat nie może być wyższa niż stukrotność (100-krotność) wartości nominalnej udziałów przysługujących wspólnikom.
 3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone zostaną w miarę potrzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 4. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników pod warunkiem, że nie są potrzebne do pokrycia strat bilansowych Spółki.

§ 8.
Organy Spółki

Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 9.
Zarząd

 1. Zarząd składa się z jednego lub kilku członków i jest powoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:
  a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu samodzielnie;
  b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 4. Zarząd Spółki może dokonywać czynności, o których mowa w art. 230 Kodeksu spółek handlowych, bez obowiązku uzyskania zgody wyrażonej uchwałą wspólników.

§ 10.
Zgromadzenie Wspólników

 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
 4. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy ustawy lub umowy Spółki nie stanowią inaczej.
 6. Do powzięcia uchwał w następujących sprawach wymagana jest większość 4/5 głosów oddanych:
  a) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  b) zbycie lub zastawienie udziałów;
  c) zmiana umowy Spółki;
  d) rozwiązanie Spółki;
  e) zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części;
  f) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  g) przekształcenie, podział i połączenie Spółki z inną spółką.
 7. Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
 8. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika.
 9. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 11.
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
  3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  4) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  5) zmiana umowy Spółki;
  6) połączenie, przekształcenie i utworzenie nowej spółki lub przystąpienie do innej spółki;
  7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  8) wyrażenie zgody na obciążenie udziałów lub ustanowienie na nich zastawu oraz na zbycie udziałów;
  9) umorzenie udziałów;
  10) powzięcie uchwały o wysokości i terminie dopłat oraz ich ewentualnym zwrocie;
  11) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  13) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 powyżej uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej umowy Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.

§ 12.
Podział zysku

 1. Podział zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego oraz określenie dnia dywidendy należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, które może postanowić o podziale zysku między wspólników w stosunku do udziałów lub o wyłączeniu części lub całości zysku od podziału i przekazaniu go na fundusz zapasowy lub rozdysponować go w inny sposób.
 2. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet dywidendy, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
 3. Do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki obrotowe wystarczające na wypłatę, upoważniony jest Zarząd.

§ 13.
Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 14.
Rozwiązanie i likwidacja

 1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że umowa Spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.
 4. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli zostanie podzielony pomiędzy wspólników. Wspólnicy mogą postanowić, że podział majątku nastąpi w naturze.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych umową Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

 

Poza umową Spółki, wspólnicy powołują do pierwszego Zarządu Spółki członków Zarządu Spółki w osobach:
1) Jan Kowalski;
2) Bogusław Malinowski.

 

Uwaga! W związku z faktem, że jeden wspólnik wnosi wkład niepieniężny, to po zawarciu umowy spółki konieczne jest zawarcie umowy aportowej, na mocy której wspólnik przeniesie własność wkładu (samochodu) na spółkę.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – omówienie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwszym krokiem do wykonywania działalności w takiej formie jest zawarcie umowy spółki z o.o. Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik po obowiązkowych i fakultatywnych elementach takiej umowy, który mamy nadzieję pomoże stworzyć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najlepiej odpowiadającą Państwa potrzebom.

I. Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.

Zaczynamy od informacji, które muszą się znaleźć w umowie spółki z o.o., czyli od jej obowiązkowych elementów.

1. Firma i siedziba spółki

Spółka z. o.o. musi posiadać nazwę (firmę). Co ważne, firma spółki musi zawierać w sobie oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Poza obowiązkowym określeniem rodzaju spółki, mamy dużą swobodę w kształtowaniu jej firmy. Może być nie tylko fantazyjna, ale może także zawierać nazwiska osób związanych ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Pamiętać przy tym należy, że firma spółki musi odróżniać się od firm innych spółek (przedsiębiorców), prowadzących tożsamą działalność gospodarczą. Najlepiej po wyborze nazwy sprawdzić w internetowej wyszukiwarce KRS, czy w naszej miejscowości istnieje już inna spółka o takiej firmie. Ponadto, nazwa nie może wprowadzać w błąd co do osób związanych z daną spółką z o.o., jej przedmiotem działalności czy miejscem wykonania. Zatem spółki zajmującej się naprawą samochodów nie możemy nazwać „Przychodnia Lekarska sp. z o.o.”

Siedzibą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest miejscowość (miasto, wieś). Nie ma zatem potrzeby określania w umowie spółki z o.o. jej pełnego adresu (ulica i lokal). Robi się to dopiero przy składaniu wniosku o wpis spółki w KRS.

2. Przedmiot działalności spółki z o.o.

Opisanie przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma na celu wskazanie czym spółka ma się zajmować. Przedmiot działalności spółki z o.o. może być określony w umowie spółki w sposób dowolny (np. farbowanie włosów na zielono). W praktyce natomiast, przedmiot działalności opisuje się w umowach spółek poprzez wskazanie kodów i opisów z PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Wynika to z faktu, że zgłaszając spółkę do KRS musimy wybrać dla niej kody PKD odpowiadające przedmiotowi jej działalności. W związku z powyższym, najprostszym rozwiązaniem jest już na początku przy zawiązaniu spółki wybrać kody PKD i opisać je w umowie spółki.

3. Wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o.

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 5.000,00 zł. Zatem nie możemy założyć spółki z o.o. z mniejszym kapitałem, natomiast kapitał ten może być wyższy. Jego wysokość musi być zawsze precyzyjnie określona w umowie spółki.

4. Czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział?

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną działalnością dzieli się na udziały. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50,00 złotych. W spółce z o.o. możliwe są różne konfiguracje udziałów. Mogą to być udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, podzielnie lub niepodzielne.
Należy pamiętać, że jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, to wtedy wszystkie udziały w spółce muszą być równe i niepodzielne.
W praktyce w większości spółek z o.o. udziały są równe i niepodzielne, a wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

5. Liczba i wartość nominalna udziałów w spółce z o.o. objętych przez poszczególnych wspólników

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać liczbę udziałów objętych przez każdego ze wspólników w chwili zawiązania spółki oraz ich wartość nominalną.

6. Czas trwania spółki z o.o., jeśli jest oznaczony

Spółkę z ograniczoną działalnością można utworzyć na czas nieokreślony lub też określony. Jeżeli spółka powoływana jest do istnienia na czas określony, to w umowie należy wskazać konkretną datę, do której spółka będzie istnieć, bądź wyznaczyć termin np. 15 lat lub też określić zdarzenie, które spowoduje rozwiązanie spółki.

7. Opis wkładu niepieniężnego (aportu), jeśli jest wnoszony do spółki z o.o.

Punkt 7 nie musi wystąpić w przypadku każdej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli przy zawiązaniu spółki z o.o. na kapitał wnoszone są tylko wkłady pieniężne, to oczywiście opisu aportu nie będzie. Jeżeli jednak wspólnicy już na starcie spółki z o.o. będą chcieli ją wyposażyć w jakieś przedmioty poza środkami pieniężnymi (np. maszyny, urządzenia, towary), to w umowie spółki należy te przedmioty szczegółowo opisać. Natomiast nie wystarczający będzie opis, że np. wnosimy do spółki samochód Volkswagen Golf z 2011 r. Trzeba go opisać w ten sposób, aby dało się go łatwo zidentyfikować np. poprzez wskazanie nr VIN.

II. Przydatne postanowienia w umowie spółki z o.o.

Oprócz obowiązkowych elementów umowy spółki wskazanych powyżej, warto w niej zamieścić inne postanowienia, które mogą być przydatne w codziennym funkcjonowaniu spółki. Poniżej kilka przykładów takich postanowień.

1. Zaliczki na poczet dywidendy

Zasadą jest, że wspólnicy mają prawo do udziału w zysku spółki z o.o. (dywidenda) raz w roku – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Aby móc zysk wypłacać częściej, warto jest w umowie spółki dodać zapis o możliwości wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego bez konieczności zmiany umowy spółki z o.o.

Co do zasady podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zmiany umowy spółki, a zmiana umowy spółki wymaga formy aktu notarialnego (w niektórych przypadkach możliwe jest dokonanie zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym).
Aby uniknąć dodatkowych kosztów notarialnych, można już przy zawiązaniu spółki z o.o. wprowadzić zapisy umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. Takie zapisy muszą określać termin, do którego podwyższenie może być dokonane oraz wartość o jaką kapitał może być podwyższony.

3. Dopłaty

Warto jest również już przy zawiązaniu spółki z o.o. przewidzieć możliwość wnoszenia dopłat ze względu na przepisy podatkowe.

4. Ograniczenia zbywalności udziałów

Udziały są zbywalne i nie można wyłączyć ich zbycia. Zbycie udziałów można jedynie ograniczyć. Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tworzona przez więcej niż jeden podmiot (osobę), warto jest wówczas uregulować zasady dotyczące zbywania przez wspólników udziałów w spółce z o.o. Zasady dotyczące zbywania udziałów w spółce mogą nabrać bowiem szczególnego znaczenia w przypadku pojawienia się konfliktów pomiędzy wspólnikami.

5. Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów jest możliwe tylko w sytuacji, gdy dopuszcza je umowa spółki. Udziały mogą być umorzone dobrowolnie lub przymusowo. Warto w umowie spółki uregulować, które umorzenie jest możliwe i na jakich zasadach.

6. Uprzywilejowania

Co do zasady wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają równe prawa i obowiązki. Można jednak przyznać niektórym wspólnikom szczególne uprawnienia, które muszą zostać wyraźnie wskazane w umowie spółki. Takie szczególne uprawnienia mogą zostać przyznane konkretnemu wspólnikowi jako uprawnienia osobiste lub mogą być powiązane z udziałami w spółce jako uprzywilejowanie udziałów. Udziały mogą być uprzywilejowane np. co do głosu, co do udziału w zysku, natomiast uprawnienia osobiste wspólnika mogą dotyczyć np. wyboru członków organu spółki z o.o.

7. Kadencja członków zarządu

Co do zasady mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli uprawnienie do wykonywania praw i pełnienia obowiązków członka zarządu, wygasa z momentem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji. Zatem można powiedzieć, że jeżeli nic innego nie zawrzemy w umowie spółki, to członek zarządu mniej więcej po roku (w zależności od tego, kiedy kończy się rok obrotowy spółki i kiedy odbywa się zwyczajne zgromadzanie wspólników) przestaje być członkiem zarządu, ponieważ wygasa jego mandat. Po tym czasie powinien być ponownie powołany do zarządu. Warto więc wprowadzić postanowienia dotyczące kadencji, czyli długości umocowania członków zarządu do pełnienia funkcji.

Jak dokonać konwersji pożyczki na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W praktyce funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością niejednokrotnie zdarza się tak, że jej wspólnicy udzielają własnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pożyczek pieniężnych. Pożyczki są udzielane przez wspólników w sytuacji, gdy spółce z o.o. brakuje pieniędzy (np. na bieżącą działalność lub inwestycje). Pożyczka jest wówczas najszybszym i najtańszym rozwiązaniem. Najszybszym, ponieważ umowa pożyczki może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej, a pieniądze mogą zostać przelane przez wspólnika spółce z o.o. niezwłocznie po zawarciu takiej umowy. Najtańszym, ponieważ pożyczki udzielane spółce z o.o. przez wspólników zwolnione są z PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych).

W sytuacji, gdy po określonym czasie od udzielenia pożyczki okazałoby się, że spółka albo nie dysponuje pieniędzmi na jej zwrot (wspólnikowi), albo nie jest to biznesowo sensowne rozwiązanie, wówczas warto przeprowadzić tzw. konwersję pożyczki na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Taka konwersja może zostać dokona w trzech wariantach.

I WARIANT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego. Kwota podwyższenia kapitału zakładowego powinna odpowiadać kwocie pożyczki niezwróconej wspólnikowi. W takim przypadku udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przeznaczone zostają do objęcia przez wspólnika, który udzielił spółce z o.o. pożyczki i obejmowane są przez niego za wkład pieniężny.

Następnie spółka i wspólnik dokonują wzajemnego potrącenia wierzytelności, tj. potrącenia wierzytelności spółki przysługującej względem wspólnika o wpłatę pieniędzy na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, z wierzytelnością wspólnika przysługującą względem spółki o zwrot pożyczki.

W wyniku potrącenia obie wierzytelności się umarzają, czego efektem jest wygaśnięcie pożyczki.

II WARIANT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego. Kwota podwyższenia kapitału zakładowego powinna odpowiadać kwocie pożyczki niezwróconej wspólnikowi. W takim przypadku udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przeznaczone zostają do objęcia przez wspólnika, który udzielił spółce z o.o. pożyczki i obejmowane są przez niego za wkład niepieniężny. Wkładem niepieniężnym wspólnika jest jego wierzytelność przysługująca względem spółki o zwrot pożyczki (i przenoszona jest w drodze przelewu wierzytelności).

W wyniku przelewu wierzytelności wspólnika na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wierzytelność o zwrot pożyczki wygasa z uwagi na konfuzję – spółka z o.o. jest jednocześnie swoim własnym wierzycielem i dłużnikiem.

Na gruncie podatkowym od niedawna oba rozwiązania traktowane są jednakowo. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o., gdy udziały obejmowane są za wkład pieniężny, ale nie ma faktycznej wpłaty pieniędzy, z uwagi na dokonane potrącenie (punkt 1 powyżej) traktowane jest przez organy podatkowe, jakby wnoszony był wkład niepieniężny (aport), czyli tak jak zostało to opisane w punkcie 2 powyżej. Organy podatkowe twierdzą, że chociaż cywilistycznie jest to wkład pieniężny, to podatkowo należy takie podwyższenie kapitału zakładowego traktować jako podwyższenie z wkładem niepieniężnym i rozliczyć jak wniesienie wkładu niepieniężnego.

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o., co do zasady, powoduje u wspólnika powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT lub w art. w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT) w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za aport. Przychód ten powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Konwersje opisane w dwóch powyższych rozwiązaniach powodowałyby więc powstanie po stronie wspólnika przychodu równego wartości nominalnej objętych przez niego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o.

III WARIANT

Innym rozwiązaniem, które warto rozważyć, a które nie powinno powodować powstania przychodu po stronie wspólnika, jest dokonanie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę odpowiadającą kwocie pożyczki niezwróconej wspólnikowi. W takim przypadku udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przeznaczane zostają do objęcia przez wspólnika, który udzielił spółce z o.o. pożyczki i obejmowane są przez niego za wkład pieniężny.

Następnie możliwe są dwa rozwiązania:

1. Wspólnik dokonuje wpłaty pieniężnej na objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Spółka z o.o. dokonuje spłaty pożyczki otrzymanej od wspólnika (ma na to środki pieniężne, bo właśnie otrzymała je od wspólnika). Środki pieniężne wpłacone przez wspólnika na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym wracają do niego.

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje spłaty pożyczki udzielonej wspólnikowi. Wspólnik dokonuje wpłaty pieniężnej na objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym (ma na to środki pieniężne, bo właśnie otrzymał je od spółki z o.o.). Środki pieniężne wypłacone przez spółkę wspólnikowi wracają więc do spółki.

W tym rozwiązaniu – konwersja pożyczki na kapitał zakładowy realizowana jest przez chwilowe zaangażowanie środków pieniężnych spółki albo wspólnika.

Zmiany w prawie budowlanym – wady i zalety

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą zmienione przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany dotyczyć będą między innymi sposobu obliczania odległości planowanych zabudowań od granicy działki, zezwolenia na budowę budynku przylegającego ścianą do ściany istniejącego budynku czy miejsc parkingowych i garaży.

O zaletach i wadach nowych przepisów opowiada adwokat Paweł Chojecki. Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na portalu muratorplus.pl.

Publikację znajdą Państwo tutaj.

Split payment a firmy budowlane

Od kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie w transakcjach dokonywanych na rzecz innych płatników płatności podzielonej (ang. split payment). Taki model płatności polega na rozdzielnym płaceniu kontrahentowi kwoty netto z faktury (na jego rachunek bankowy lub w inny sposób) i kwoty VAT (na specjalny, dedykowany rachunek bankowy). Kwota VAT mogłaby służyć jedynie do zapłaty przez podatnika jego zobowiązań podatkowych oraz płatności kwoty VAT na rzecz swoich kontrahentów. Warto przy tym wspomnieć, że metoda płatności podzielonej nie miałaby zastosowania w transakcjach B2C (firma – osoba prywatna).

Wprowadzenie metody split payment budzi wiele kontrowersji i pytań. Oceny nowej metody płatności dla branży budowlanej podjęła się radca prawny Iwona Osiak.

Zapraszamy do lektury artykułu z naszym komentarzem opublikowanego na portalu muratorplus.pl.

Publikację znajdą Państwo tutaj.

Jak wygląda umowa najmu okazjonalnego i instytucjonalnego?

Przepisy dotyczące umowy najmu okazjonalnego i umowy najmu instytucjonalnego nie są szczególnie rozbudowane. Ustawodawca założył, że umowy te w praktyce nie będą zasadniczo różnić się od standardowej umowy najmu lokalu mieszkalnego. Zostały one jedynie wzbogacone o dodatkowe elementy, które nie występują przy „zwykłym” najmie lokalu mieszkalnego. Odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powinny zostać skonstruowane umowy najmu okazjonalnego i umowy najmu instytucjonalnego udziela radca prawny Iwona Osiak.

Zapraszamy do lektury artykułu z naszym komentarzem opublikowanego na portalu GazetaPrawna.pl.

Publikację znajdą Państwo tutaj.

Korzyści z najmu instytucjonalnego dla wynajmującego i najemcy

Po przybliżeniu różnic w umowach dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych – umowy najmu okazjonalnego oraz umowy najmu instytucjonalnego (artykuł znajdą Państwo tutaj) – nadszedł czas na poznanie korzyści płynących z młodszej umowy. Jak już wiemy, poprzez wprowadzenie w 2017 roku do porządku prawnego umowy najmu instytucjonalnego, ustawodawca chciał zrównoważyć interesy obu stron stosunku najmu. Ma ona nie tylko zabezpieczać interesy najemców, ale także zachęcać prywatnych inwestorów do angażowania środków finansowych w budowę mieszkań na wynajem. Zatem jedną z głównych korzyści dla obu stron stosunku najmu – w przypadku umowy najmu instytucjonalnego – jest brak ograniczenia co do górnej granicy długości okresu najmu lokalu.

Zapraszamy do lektury artykułu z komentarzem adwokata Pawła Chojeckiego opublikowanego na portalu GazetaPrawna.pl.

Publikację znajdą Państwo tutaj.

Jakie są różnice między najmem okazjonalnym a najmem instytucjonalnym?

W 2010 roku do Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego została wprowadzona nowa umowa nazwana „umową najmu okazjonalnego”. Siedem lat później do powyższej ustawy dodane zostały przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego kolejną nową umowę nazwaną „umową najmu instytucjonalnego”. W związku z pojawieniem się kolejnej umowy, zmianie uległy przepisy dotyczące umowy najmu okazjonalnego. Oba rodzaje umów mają zastosowanie wyłącznie do lokali mieszkalnych. W opublikowanym artykule wymienione zostały cechy, które odróżniają umowy od siebie, a należą do nich między innymi czas trwania umowy, wysokość kaucji czy terminy na opróżnienie lokalu.

Zapraszamy do lektury artykułu z komentarzem radcy prawnego Iwony Osiak opublikowanego na portalu GazetaPrawna.pl.

Publikację znajdą Państwo tutaj.

Opodatkowanie nagród w konkursach internetowych

Zagadnienie dotyczące podatku dochodowego od nagród w konkursach internetowych zdążyło już obrosnąć w szereg mitów. Dotyczy to w szczególności dwóch kwestii.
Pierwszą z nich jest rzekome zwolnienie od podatku nagród otrzymywanych w konkursach internetowych, a drugim – ustalenie, kto jest płatnikiem tego podatku (czyli tego, kto faktycznie musi odprowadzić podatek do urzędu skarbowego).

Ale zacznijmy od początku.

10% podatku od nagród w konkursach
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („u.p.d.o.f.”), od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej.

Natomiast nie dzieje się tak w przypadku każdej nagrody.

Nagrody poniżej 760 zł
Zasady zwalniania od podatku dochodowego wartości nagród wygranych w konkursach reguluje art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. Przepis stanowi, że „(…) Wolne od podatku dochodowego są: (…) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności; (…)”.

Zatem pierwszym warunkiem, aby nagroda wygrana w konkursie była zwolniona od podatku dochodowego jest zorganizowanie konkursu z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin – zorganizowanie konkursu przez środki masowego przekazu oraz ogłoszenie tego konkursu w prasie, radiu lub telewizji.

Drugim warunkiem jest wartość wygranej – jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 złotych. Zatem w sytuacji, gdy wartość nagrody w konkursie wyniesie więcej niż określony w ustawie limit, powyższy przepis o zwolnieniu od podatku dochodowego nie znajdzie zastosowania i cała nagroda (wartość nagrody) będzie podlegała opodatkowaniu 10% podatkiem (a nie jedynie nadwyżka ponad 760 zł).

Nagrody w konkursach internetowych
Najczęstsze wątpliwości związane z powyższym przepisem dotyczą jednak tego, czy nagrody wygrane w konkursach internetowych podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. nie podlegają opodatkowaniu nagrody w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja).

Obecnie wątpliwości już nie budzi fakt, że internet to środek masowego przekazu, o którym mowa w tym przepisie. To jednak nie oznacza jeszcze, że nagrody w konkursach internetowych – konkursach emitowanych (ogłaszanych) w internecie są zwolnione od opodatkowania. Konieczne jest bowiem jednoczesne występowanie dwóch elementów – organizowania i emitowania konkursu przez środek masowego przekazu, czyli np. internet. I o ile konkurs może być wyemitowany w internecie, o tyle internet nie może być organizatorem takiego konkursu (w odróżnieniu od innych środków masowego przekazu, np. stacja radiowa może być organizatorem konkursu i może być on ogłoszony w radiu – dwie przesłanki z tego przepisu zostają spełnione).

Ewentualne wątpliwości rozwiał w 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny, który w swoim orzeczeniu jednoznacznie wskazał, że wolne od podatku dochodowego są nagrody w konkursach o wartości mniejszej niż 760 zł, tylko w sytuacji, jeżeli są to konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu (niezależnie od tego, kto jest organizatorem i w jaki sposób zostały ogłoszone), a w przypadku konkursów z innych dziedzin – wyłącznie takie, które są „organizowane i emitowane” przez środki masowego przekazu. Wobec tego samo ogłoszenie konkursu przez internet (który jest zaliczany do środków komunikowania masowego), telewizję czy stację radiową jest niewystarczające, ponieważ przepis ten wymaga, aby oba te elementy wystąpiły łącznie.

Zatem nagrody otrzymywane w konkursach, które nie są organizowane przez środki masowego przekazu, nawet jeżeli takie konkursy są ogłoszone w środkach masowego przekazu (np. w internecie) – nie będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego.

Jeśli jesteśmy już pewni, że nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu, pojawia się pytanie, kto powinien taki podatek zapłacić w sytuacji, gdy organizatorem konkursu jest inny podmiot niż fundator nagród (np. klient – fundator nagród zleca agencji reklamowej – organizatorowi – zorganizowanie konkursu).

Należności podatkowe
W celu ustalenia, kto jest płatnikiem podatku dochodowego od nagród w konkursie (kto faktycznie przelewa podatek do urzędu skarbowego, ponieważ – przypomnijmy – podatku tego nie płaci samodzielnie zwycięzca nagrody), kluczowe jest określenie, kto „stawia do dyspozycji podatnika” nagrody, czyli z czyjego majątku one faktycznie wychodzą do podatnika.

Przepis dotyczący powyższego zagadnienia stanowi: „Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.”

Stanowisko potwierdza również interpretacja podatkowa:
„Reasumując powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji gdy będziemy mieli do czynienia faktycznie z wygranymi w konkursie (…), to obowiązki płatnika zawsze ciążyć będą na podmiocie, który jako właściciel nagrody – wydaje ją lub wypłaca. Oznacza to, że jeśli nawet nastąpi zlecenie przeprowadzenia konkursu innemu podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie, który będzie fizycznie dokonywał wypłaty nagród, to jeśli przedmiot nagrody jest własnością Spółki, to nadal na niej będzie spoczywał obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C. To Spółka wydaje lub wypłaca nagrody, gdyż inny podmiot gospodarczy jedynie przeprowadza ten konkurs na zlecenie. W przypadku przeciwnym, obowiązki te będą ciążyły na zleceniobiorcy organizującym konkurs.” (Źródło: PD/2/415-52/05/13321 2006.02.27, Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej).

Zatem dla ustalenia kto jest płatnikiem podatku dochodowego od nagród, kluczowe nie są bynajmniej zapisy w regulaminie czy umowie, ale faktyczne wypłacanie lub wydawanie nagród. Jeżeli nagrody pochodzą z majątku klienta, to on będzie płatnikiem, nawet jeżeli koordynator konkursu (agencja) będzie odpowiedzialny za jego przeprowadzenie lub wydawanie (przesyłanie) nagród. Natomiast w sytuacji, kiedy to właściciel nagród zleca organizację konkursu i przekazuje do dyspozycji pulę pieniędzy, z której koordynator zakupuje m.in. nagrody, to wtedy nagrody stają się własnością koordynatora (agencji), który następnie wydaje je zwycięzcom – w takiej sytuacji koordynator będzie płatnikiem podatku dochodowego (on płaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego za nagrodzonych podatników oraz ma obowiązek złożenia stosownych deklaracji podatkowych).