english

Masz pytanie? Porozmawiajmy!

Jak dokonać konwersji pożyczki na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Kategoria: spółki

Artykuł omawia możliwości związane z konwersją pożyczki na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie do treści artykułu lub też potrzebują pomocy w zakresie przeprowadzenia niżej wymienionych działań – zachęcamy do kontaktu.

W praktyce funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością niejednokrotnie zdarza się tak, że jej wspólnicy udzielają własnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pożyczek pieniężnych. Pożyczki są udzielane przez wspólników w sytuacji, gdy spółce z o.o. brakuje pieniędzy (np. na bieżącą działalność lub inwestycje). Pożyczka jest wówczas najszybszym i najtańszym rozwiązaniem. Najszybszym, ponieważ umowa pożyczki może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej, a pieniądze mogą zostać przelane przez wspólnika spółce z o.o. niezwłocznie po zawarciu takiej umowy. Najtańszym, ponieważ pożyczki udzielane spółce z o.o. przez wspólników zwolnione są z PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych).

W sytuacji, gdy po określonym czasie od udzielenia pożyczki okazałoby się, że spółka albo nie dysponuje pieniędzmi na jej zwrot (wspólnikowi), albo nie jest to biznesowo sensowne rozwiązanie, wówczas warto przeprowadzić tzw. konwersję pożyczki na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Taka konwersja może zostać dokona w trzech wariantach.

I WARIANT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego. Kwota podwyższenia kapitału zakładowego powinna odpowiadać kwocie pożyczki niezwróconej wspólnikowi. W takim przypadku udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przeznaczone zostają do objęcia przez wspólnika, który udzielił spółce z o.o. pożyczki i obejmowane są przez niego za wkład pieniężny.

Następnie spółka i wspólnik dokonują wzajemnego potrącenia wierzytelności, tj. potrącenia wierzytelności spółki przysługującej względem wspólnika o wpłatę pieniędzy na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, z wierzytelnością wspólnika przysługującą względem spółki o zwrot pożyczki.

W wyniku potrącenia obie wierzytelności się umarzają, czego efektem jest wygaśnięcie pożyczki.

II WARIANT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego. Kwota podwyższenia kapitału zakładowego powinna odpowiadać kwocie pożyczki niezwróconej wspólnikowi. W takim przypadku udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przeznaczone zostają do objęcia przez wspólnika, który udzielił spółce z o.o. pożyczki i obejmowane są przez niego za wkład niepieniężny. Wkładem niepieniężnym wspólnika jest jego wierzytelność przysługująca względem spółki o zwrot pożyczki (i przenoszona jest w drodze przelewu wierzytelności).

W wyniku przelewu wierzytelności wspólnika na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wierzytelność o zwrot pożyczki wygasa z uwagi na konfuzję – spółka z o.o. jest jednocześnie swoim własnym wierzycielem i dłużnikiem.

Na gruncie podatkowym od niedawna oba rozwiązania traktowane są jednakowo. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o., gdy udziały obejmowane są za wkład pieniężny, ale nie ma faktycznej wpłaty pieniędzy, z uwagi na dokonane potrącenie (punkt 1 powyżej) traktowane jest przez organy podatkowe, jakby wnoszony był wkład niepieniężny (aport), czyli tak jak zostało to opisane w punkcie 2 powyżej. Organy podatkowe twierdzą, że chociaż cywilistycznie jest to wkład pieniężny, to podatkowo należy takie podwyższenie kapitału zakładowego traktować jako podwyższenie z wkładem niepieniężnym i rozliczyć jak wniesienie wkładu niepieniężnego.

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o., co do zasady, powoduje u wspólnika powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT lub w art. w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT) w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za aport. Przychód ten powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Konwersje opisane w dwóch powyższych rozwiązaniach powodowałyby więc powstanie po stronie wspólnika przychodu równego wartości nominalnej objętych przez niego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o.

III WARIANT

Innym rozwiązaniem, które warto rozważyć, a które nie powinno powodować powstania przychodu po stronie wspólnika, jest dokonanie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę odpowiadającą kwocie pożyczki niezwróconej wspólnikowi. W takim przypadku udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przeznaczane zostają do objęcia przez wspólnika, który udzielił spółce z o.o. pożyczki i obejmowane są przez niego za wkład pieniężny.

Następnie możliwe są dwa rozwiązania:

1. Wspólnik dokonuje wpłaty pieniężnej na objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Spółka z o.o. dokonuje spłaty pożyczki otrzymanej od wspólnika (ma na to środki pieniężne, bo właśnie otrzymała je od wspólnika). Środki pieniężne wpłacone przez wspólnika na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym wracają do niego.

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje spłaty pożyczki udzielonej wspólnikowi. Wspólnik dokonuje wpłaty pieniężnej na objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym (ma na to środki pieniężne, bo właśnie otrzymał je od spółki z o.o.). Środki pieniężne wypłacone przez spółkę wspólnikowi wracają więc do spółki.

W tym rozwiązaniu – konwersja pożyczki na kapitał zakładowy realizowana jest przez chwilowe zaangażowanie środków pieniężnych spółki albo wspólnika.

opublikowano: 11/01/2018, autor: Iwona Osiak

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy prawnej?