POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA

https://opclegal.pl/

z 2 listopada 2023 r.

OPC Legal bardzo miło jest gościć Cię na naszej stronie internetowej. Przywiązujemy bardzo dużą
wagę do ochrony Twoich danych osobowych oraz pragniemy, abyś odwiedzając stronę internetową
był/a w pełni bezpieczny/a.

Poniżej znajdziesz objaśnienia dotyczące rodzaju danych osobowych zbieranych przez nas podczas wizyty na stronie internetowej oraz sposobach ich przetwarzania.

Poniższa Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności wszystkich korzystających ze strony internetowej czy też
kontaktujących się z Administratorem w inny sposób będziemy nazywać „Użytkownikiem”.

Wszelkie uwagi dotyczące Polityki Prywatności, przetwarzania danych osobowych czy inne możesz
kierować na adres e-mail biuro@opclegal.pl lub pocztą tradycyjną na adres Paweł Chojecki OPC Legal
ul. Widok 8/5, 00-023 Warszawa.

Informujemy, że korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszej Polityki
Prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Paweł Chojecki prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Paweł Chojecki, adres: ul. Widok 8/5, 00-023 Warszawa, NIP: 8212395131, dalej również jako
„Administrator”.

INFORMACJE OGÓLNE

Korzystanie ze strony internetowej nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych.
Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Namawiamy, aby po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe oznaczają informacje na temat określonego lub możliwego do zidentyfikowania
Użytkownika.
Pozyskiwane przez nas informacje dzielą się na dwie kategorie:
– informacje, które nam przekazujesz;
– informacje, które uzyskujemy z innych źródeł.

Co do zasady, przetwarzamy dane, które nam podałeś.
Niektóre dane pozyskujemy od osób trzecich (np. zewnętrznych dostawców danych lub innych
partnerów biznesowych). Wymagamy, aby osoba trzecia miała zgodne z prawem prawo do
gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania nam Twoich danych. Informacje, które otrzymujemy,
zależą między innymi od Twoich ustawień i polityk prywatności takich stron trzecich.

CELE PRZETWRZANIA DANYCH Z PODSTAWAMI PRAWNYMI

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:
1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
2. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1
lit. b RODO), w tym m. in. w celu:
– dostarczenia naszych usług;
– odpowiadając na Twoje zapytania, skargi, prośby, np. podczas kontaktu z nami przy pomocy
poczty elektronicznej;
3. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków
prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:
– obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest
dochodzenie lub obrona roszczeń;
– w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług online i wykorzystywanych technologii, w
tym wykrywania ataków, zapobiegania im i prowadzenia dochodzeń w tych przypadkach;
– w celu ochrony przed, identyfikacji i zapobiegania – oszustwom i innym przestępstwom oraz
działaniom bezprawnym.

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie wtedy, jeśli wyrazisz na to zgodę lub w zakresie
dopuszczanym przez prawo.
Na stronie internetowej nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych identyfikacyjnych w celu ich
przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy
wiadomości w imieniu osób trzecich.
Zbierane na Twój temat informacje możemy wykorzystywać również w innych celach, o których
powiadomimy Cię przed ich pozyskaniem bądź przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w innym
celu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na
podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji
ww. celów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora.

Jeśli przekazanie danych osobowych zewnętrznemu dostawcy usług będzie konieczne do realizacji
ww. celów to Administrator zapewni, za pomocą odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa dotyczącymi
ochrony danych osobowych (RODO). Ponadto Administrator zobowiąże zewnętrznych dostawców
usług do zachowania zgodności ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, do
zachowania poufności tych danych osobowych oraz do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, gdy już nie
będą potrzebne.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne
  oraz organizacyjne, w tym rozwiązania umożliwiające Administratorowi prowadzenie
  działalności gospodarczej, w tym działanie strony internetowej;
 • dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniających
  Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub tłumaczeniowe (w szczególności
  biuro księgowe, kancelaria prawna lub biuro tłumaczeń);
 • organom państwowym i) w celu zachowania zgodności z procedurą prawną; (ii) w celu
  egzekwowania niniejszej Polityki Prywatności lub innych umów z Tobą, w tym dochodzeń w
  sprawie potencjalnych naruszeń tych zasad; (iii) w celu odpowiedzi na zarzuty, że
  jakiekolwiek treści na stronie internetowej naruszają prawa osób trzecich i/lub (v) w celu
  ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Administratora naszych agentów i
  współpracowników.

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranym dostawcom działającym na zlecenie
Administratora jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
Możemy przekazywać dane Użytkownika do podmiotów w państwach z siedzibą poza Unią
Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) (tak zwane kraje trzecie), które
działają na nasze zlecenie jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie (np. usługodawcy
z dziedziny informatyki lub centra obliczeniowe).

Wówczas weryfikujemy, czy dla określonego kraju dostępna jest decyzja Komisji UE w sprawie
stosowanego tam odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeżeli dla określonego kraju nie jest
dostępna decyzja Komisji UE w sprawie stosowanego tam odpowiedniego poziomu ochrony danych,
wówczas zawieramy umowy zgodnie z wytycznymi UE w zakresie ochrony danych, które zapewniają
odpowiednią ochronę i gwarancję praw i swobód użytkownika. Ponadto nie przekazujemy danych
osobowych Użytkownika do innych krajów spoza UE lub EOG ani do organizacji międzynarodowych.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy podejmiesz aktywne
działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo
portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego
portalu społecznościowego, a Ty zostaniesz przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi,
czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie Twoja przeglądarka internetowa
nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z
tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie. Od momentu kliknięcia
danej wtyczki, Twoje dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a
właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych.
Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, Administrator nie
ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego
portalu społecznościowego.

Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy posiadasz konto w danym portalu społecznościowym lub
czy jesteś zalogowany. W przypadku, gdy jesteś zalogowany na danej platformie społecznościowej
(np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego
przez Ciebie konta (profilu).

Jeśli jesteś członkiem danego portalu społecznościowego i nie chcesz, by portal ten zbierał o Tobie
dane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i łączył te dane z danymi członka
przechowywanymi w portalu społecznościowym, należy wylogować się z portalu społecznościowego
przed odwiedzeniem strony internetowej.

Szczegóły dotyczące poszczególnych polityk prywatności znajdziesz tutaj: Polityka ochrony prywatności LinkedIn.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przekazane nam będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich
zostały one zebrane lub wynikający z przepisów prawa.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody,
będziemy przetwarzać dane do momentu (i) cofnięcia zgody, (ii) realizacji celu, dla którego dane
zostały zebrane, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wycofania zgody;
 • prawo zgłoszenia naruszeń.
PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje profilowania danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator wdrożył ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego,
aby chronić dane osobowe i informacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i
zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie wszystkich stosownych zobowiązań do
zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec
nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych
oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Dostęp do identyfikacyjnych danych
osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, którzy
zobowiązali się zachować poufność tych danych.
Staramy się, aby przetwarzanie danych następowało w oparciu następujące zasady:

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście;
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób
  niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
  przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
  okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą.
  Wasze dane są przechowywane przez Administratora w bezpiecznym środowisku operacyjnym, bez
  publicznego dostępu do nich.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie możliwość uaktualniania lub zmiany niniejszej Polityki Prywatności w
każdym czasie przeze publikację na stronie internetowej https://opclegal.pl/ jej nowej wersji, dlatego
prosimy o regularne sprawdzanie treści niniejszej Polityki Prywatności.